Prof. Dr. Thorday Attila

Szakdolgozati konzulens

Kezdőlap 9 Szakdolgozati konzulens

Szakdolgozati konzulens
a Szegedi Hittudományi Főiskolán

1997.

Rákóczy Sarolta: A szeretet Istene a zsoltárokban

Kovács Zsuzsanna: A panaszkodó ember a zsoltárokban

1998.

Grünfelder Erika: Isten megváltó misztériuma a Biblia nőalakjainak életében 

Tekes Ágnes Nóra: Találkozás a kútnál (Jn 4,1-42) 

Szatmári Györgyi: A testet öltött Isten a János evangélium prológusának egzegézise 

Bálint Katalin: A Hapax Legomenonok vizsgálata a Kolosszei levélben 

Szabó Tibor: A János evangélium igazságfogalma 

Halmos Andrea: Az ószövetségi teremtéstörténetek H. Renckens „La Bible et les origines du monde” című művében

1999.

Mátó Mónika: Zsidó és keresztény apokrif iratok 

Gőgh Sándor: Élet és halál a kinyilatkoztatás fényében 

Moisii Róbert: Élni a rejtélyt… a Prédikátor könyvének 11,7-12,8 verseinek az elemzése

2000.

Insperger Rita: Háttérben a transzcendencia, a szépség, a halál és a gyermekség, mint motívumok a Szentírásban és Kosztolányi Dezső lírájában 

Papp Tamás: A sátor és a bot. Elena Bosetti tanulmányának fordítása 

Éliás Ágnes, Lieberné: Jézus Jeruzsálembe vezető útjának egzegétikai vizsgálata Lukács evangéliuma alapján

2001.

Fekete Éva: Zsoltárok, imádság az Egyházért

2002.

Gyuris Gellért: Pál munkatársai az elfeledettek 

Ninkovic, Aleksandar: Szinopszis három evangélium 

Pós Katalin: Szerelem és házasság a Teremtés könyvében

Szakdolgozati konzulens
Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Hittudományi Kar, Budapest

 1. (BA)

Kálovicsné László Lúcia

A Schönstatti családmozgalom jelentősége…

Köles Éva

„Ha embertársad haldoklik…”

Puskely Erzsébet

A szimbólumok alkalmazása a felső tagozatos hitoktatásban

Bogdán István

Verpelétről és az onnan ellátott egyházközségek története…

Lositsné Rozbora Andrea

Az ünneplés jelentősége és módja a családban

Rádi Tibor

Ünnepek a családban

Varga István

A „mi és a kívülállók” közötti viszony megjelenési formái…

Arnhoffer Gizella

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszóterei

Börcsök Árpád

A keresztény család mint kis egyház

Johancsik Mónika

Megbocsátás a gyakorlatban

Langmár Istvánné

A vallásos nevelés a családban

Mándokiné Geiger Ágnes

A kisiskolás-hittankönyvek összehasonlító bemutatása

Nyékiné Gödöllei Ágnes

Az egyházzene szerepe korunk liturgiájában és a nevelésben

Szabó Imre

A keresztény házasság válságának okai és lehetséges megoldások

Vajda Mónika

Az egyházi ének és zene a liturgiában, a nevelésben, és a hitoktatásban

 1. (MA)

Zsarnóczay Zsuzsa: A betegek kenete és a rászoruló ember 

Koós Ede: Cigánypasztoráció, inkulturáció avagy a cigány kultúra értékeinek integrálhatósága az Egyház kultúrkincsébe 

Déri Ágnes: A közösségépítés elmélete és gyakorlata 

Telekes Zoltán: Az új evangelizáció főbb kritériumai és lehetőségei 

Dodek Veronika: Az egyházi zene szerepe a liturgiában 

Szita Rita Marianna: A zsolozsma, mint személyes és közösségi imádság korunkban 

 1. (BA)

Lőrinczné Mező Katalin

Vallási népszokások, népi liturgiák jelentősége…

Simon Márta

A kiengesztelődés szentsége

Takács Gábor

Állandó diákónusok képzése a magyar Egyházban

Bacsa Beáta

A keresztény házasság tegnap és ma

Czupy Szilvia

Az enyhén értelmi fogyatékosok vallási nevelése

Havasi Monika

Az egyházzene fejlődése pápai megnyilatkozások fényében

Sárkány Levente

Evangelizáció a Pécsi gyermekotthonban

Szeltner Annamária

Dialógus a nem hívőkkel és másképp gondolkodókkal

Tábori Renáta

Az Istenes Szent János Betegápoló Rend missziós tevékenysége Koforiduában

Valkai Zoltán

A szülők bevonása a gyermekek szentségi felkészítésének folyamatába

Bognár Péter

Cigányok lelkipásztori gondozása

Bottlóné Zabb Veronika

A katolikus iskola helyzete a mai magyar társadalomban

Fehér Mária

Don Bpsco, a toprongyosok pártfogója

Gyenes Zsolt

A kommunikáció fontossága a házasságban

Kakuk Borbála

Don Bosco, az ifjúság nevelője

Lévai Jánosné

A gyermekvédelemben élő gyermekek lelki nevelése

Majorosné Sági Anikó

Kisgyermekek vallásos nevelése

Ozsváth György

Útkeresés az evangelizációban

Szepesi Zoltán

A keresztség szentsége

 1. (MA)

Koósz Roland: Cigánypasztorációs kezdeményezések az oktatás-nevelés területén 

Pápay Szilvia: Az Egyház társadalmi szerepe Nagymaroson 

Bálint András Arnold: A férfi és a nő különbözősége mint jegyesoktatási téma 

Cselik Beatrix: A Kalocsai iskolanővérek pasztorális tevékenysége 

Jakab Viktória: Sík Sándor és a magyar cserkészmozgalom 1948-ig 

Debreczeni Katalin: „Ti vagytok a föld sója”: Az evangelizálás lehetőségei az ezredfordulós Magyarországon 

Fettik Erzsébet: Lelkiségi mozgalmak: Foyer de Charité – Marthe Robin és Georges Finet lelkisége 

Petrásovics Katalin: A feltámadás fényessége: Húsvét, a fény – sötétség szimbolikája 

Zsiga Zita: Ószövetségből az Újszövetségbe: A keresztény liturgia zsidó gyökerei és átvett elemei az első században 

 1. (BA)

Forgácsné Pimper Márta

A bűnbocsánat szentsége az Egyház történetében

Kis Attila

A katekumenátus és a hitoktatás fontossága a Krisztus Egyházába vezető úton

Jüling Erika

Jézus Krisztus pedagógiai módszerei (az evangéliumok alapján)

Demeter Sándor

Katekézis a cserkészetben

Bajkó Ilona

Cigánypasztoráció 

Benkő Mária

Ward Mária pedagógiája, válasz a mai magyar fiatalok keresésére

Bréda Józsefné

„Én veletek vagyok” Az Istennel való közösség jele…

Császár Amália

A világiak tevékeny felelőssége és részvétele az Egyházban

Ferkis Anna

A magyar fiatalok vallásossága a XXI. század hajnalán

Kákonyiné Adorján Veronika

A serdülők testi nevelésének keresztény alapjai

Kissné Gerdai Ilona

Világi hívők részvétele az Egyház életében

Kovácsné Török Tímea

A család, mint a vallási nevelés színtere

Máthé Melinda

Élet és halál a csíkszentdomonkosi népi vallásosságban

Pálfalvi Gyopár

Hajléktalanság és apostolkodás

Rápolthy Anita

Az egyház megújulása a neokatekomenális úton keresztül

Schmidtné Hegedűs Judit

Erkölcsi nevelés a mai katekézisben

Szalay Boglárka

A Ferences Misszió Kárpátalján

Száraz Józsefné

Hitre nevelés a hittan órán kívül

Szvitek István

Közösség gondolata Isten tervében

Vidáné Nagy Mária

Katolikus nevelés az óvodában Don Bosco lelkiségében…

Balla László

A Biblia helye és szerepe az iskoláskorúak katekézisében

Halasi Virág

A liturgikus év ünnepei a Húsvét, és a hozzá kapcsolódó népi hagyományok

Kovács Enikő

Egyházi ünnepek a családban

Kovács Ilona

A liturgia és a katekézis kapcsolata

Petrusovics Zoltánné

Az Istennel való kiengesztelődés lehetősége a bűnbánat szentsége alapján

Prokos Endre

Katekumenátus régen és ma

 1. (MA)

Török Eszter: Cigányok az Egyházban 

László Aranka: Az Egyház börtönpasztorációjának főbb területei, a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság tevékenységén keresztül bemutatva 

Eck András: Az ifjúság vallásos nevelése a cserkészetben 

Serfőző Sándor: Lelkipásztori munkaterv egy világi munkatárs részére a Karancskeszi plébánián 

Békési Izabella: A Krisztus misztérium megjelenése húsvét vigíliájában: Húsvét misztériuma és tevékeny részvétel a vigílián 

Homor Judit: A népénekek teológiája: Az adventi és karácsonyi időszak népénekeinek teológiája az Éneklő Egyház című Római Katolikus Népénektár alapján 

Bihari Hajnalka: Az orgona a liturgiában: Az orgona teológiája, és szerepe a Katolikus Egyház liturgiájában a kezdetektől napjainkig 

Depaula, Flavio: La preghiera „gioiosa e creativa” del salesiano: La spiritualita liturgica salesiana nella tradizione e nei testi liturgici 

Szalai Petra: Schönstatt: Életszentségre törekvés a Szűzanya munkatársaként: Egy lelkiségi mozgalom bemutatása 

 1. Licencia disszertáció (Sacra Theologia Licenciate)

Fehérvári Lajos: A kommúnió egyháztan következményei a plébániai evangelizációs folyamat alapelveire 

 1. Doktori disszertáció (Sacra Theologia Doctorate)

Keszeli Sándor: A misszionárius katekéta szerepe, identitása és képzése a mai magyar egyházban 

 1. (BA)

Cziner Olívia

Liturgikus szimbólumok és a ma embere

Drégelyvári Bernadett

Projektmódszer az alsó tagozatos gyermekek katekézisében

Federics Lajosné

Értelmileg sérült gyerekek, fiatalok és felnőttek lelkipásztori gondozása

Kovács Mónika

A drogfüggők lelkipásztori segítése (Drogkérdés az életünk része)

Kovácsné Kozma Katalin

Közösségi egyházépítés és evangelizáció

Kristófné Papp Judit

A kisgyermek vallási nevelése a magzati kortól 3 éves korig

Molecz Krisztián

Börtönpasztoráció hazánkban

Murányi Hajnalka

A kötelező etika oktatás bevezetése és gyakorlata Magyarországon

Németh Ferencné

Hitre nevelés a keresztény családban

dr. Somosiné Tésenyi Tímea

A kórházi lelkigondozás

Bertalan Árpád

A jegyesség a szentségre vezető közös út kezdete

Devera Erzsébet

A szerencsi plébánia és filiáinak pasztorációs terve

Erős Annamária

Értelmi akadályozottak hitoktatása

Fazekas Monika

A mezőcsáti plébánia pasztorális terve

Feigel Tamás

Fiatalok elköteleződésre nevelése

Guba Judit

Az Istennel egyesült élet a szentségi házasságban

Gyurgyík Zsuzsanna

A hitoktatás megújulása (Cseh)Szlovákiában a rendszerváltás után – különös tekintettel a magyar nyelvű hitoktatásra

Hérány Ferenc

A II. Vatikáni Zsinat missziója egy kisvárosi plébániai ifjúsági közösség életének tükrében

Koncz Éva

II. János Pál pápa személyisége és tanítása a fiatalokkal folytatott párbeszédének tükrében

Láng Krisztina

Ünneplés a keresztény családban – Különös tekintettel a karácsony megünneplésére

Major Péter

Hitvilág – mesevilág, avagy a Harry Potter-történet a hit fényében

Mervay Kálmán

A szenvedélybetegek (kábítószerfogyasztók) lelkipásztori gondozása

Páli Ágnes

A karácsonyi népszokások felelevenítése a hittanórákon

Schäffer Dominika

A KALÁSZ múltja, jelene és jövője

Sipos László

Keresztény család – Családpasztoráció

Strijk Viktória

Családi közösségben (A keresztény család a mai világban)

Tornai Árpádné

A gyermekek találkozása Jézussal az Eukarisztiában

Tóth Katalin

Vallási népszokások, népi liturgiák jelentősége a hagyományos vallási életben

Török Anna

A közösség fontossága a fiatalok evangelizációjában és katekézisében

Dr. Török Péter

A Szenvedés iskolájában

Tőkésné Iván Erika

Az értelmi fogyatékos gyermekek vallásos nevelésének alapjai

Baják Gábor

Nem vallásos fiatalok preevangelizációja, csoportban

Czuporné Hetényi Rita

„Neveléssel a boldogabb családokért”

Cseresznyés Andrea

Az egyházi év ünnepei a családi katekézisben, kiemelten a Karácsony

Doskar Ágota

A Világi Intézmények kialakulás, története és élete…

Gintner Orsolya

Az elsőgyónásra és elsőáldozásra felkészítő hittankönyvek….

Kovács Miklósné

A szentendrei szegénygondozás elmúlt tíz éve

Szőnyi Gergely

Korszerű Hagyomány

 1. (MA)

Román János: A betegség, mint Istennel való találkozás 

Pataki Annamária: Cigánypasztorációs perspektívák az Egyházban 

Balogh Andrea: Megtestesüléstől a megváltásig: Karácsony ünnepkörének kialakulása és liturgiája a megváltás fényében 

Pécsi Kornél: Rubrikák három évtized távlatában: A Missale Romanum harmadik mintakiadása Általános Rendelkezésének újdonságai 

 1. Doktori disszertáció (Sacra Theologia Doctorate)

Puss Alexander SJ: A szüzesség eszménye a II. Vatikáni Zsinat utáni egyházi dokumentumokban, és annak bemutatása az ifjúsági pasztorációban 

 1. (BA)

Horváthné Plánki Klára

A közösség mint megtartó erő

Jáki Zsuzsanna

Férfi és női vallási fejlődés a személyiségfejlődés tükrében…

Balla Gábor

Idősek lelki gondozása

Ficsor Márton

Igeliturgiát végzők az Egri Főegyházmegyében

Puskásné Szalai Julianna

Karitász tevékenység egy egyházközség életében

Puskás Lajos

A diakónusi szolgálat egy plébánia életében

Kollár Anikó

Gyermekek felkészítése a bűnbocsánat szentségére

Turmezei Mónika

Jób könyvének pasztorálpszichológiai olvasata

Lévai István

Vallásosság és vallási élet a társadalom perifériáján

Vida Katalin

Salkaházi Sára szociális testvér munkássága a szlovenszkói Katolikus Akcióban 1930-37-ig.

 1. (MA)

Gulyás Péter János: A magyarországi Hit és fény közösség 

 1. (BA)

Csókási Erzsébet

A kisgyermek lelkiismeretének nevelése a családban

Szakdolgozati konzulens
a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán,
illetve a Gál Ferenc Egyetem Teológia Karán

 

2008.

Égető Ildikó: A nyolc boldogság értelmezése

Schweibert György Benedekné: Az elváltak pasztorációja Magyarországon 

Nagy Valéria: Egység Istenben 

Tóth Ildikó Éva: A szegedi jezsuita templom pasztorális tevékenysége kiadatlan források tükrében 

Varga Árpád Attila: Tábori lelkészet Magyarországon 

Turai Dénes: A Schönstatt Családmozgalom bemutatása, szerepe a magyar családok életében

2009.

Gábor Tamás: A szenvedéstörténet Sík Sándor: A keresztút című művében 

Dömötör Ildikó: Az éneklés éltető ereje 

Varga Erika Diána: „Sok angyalt láttam, és hallottam szavukat a trón körül” (Jel 5, 11a)

2010.

Turai Dénes: Figyelem a szükséget szenvedőkre kamaszkorban 

Szebeli Erzsébet: Hallássérültek pasztorációja 

Moser Erika: Keresztről nevezett Ferenc Jordan lelki fejlődése Lelki Naplója alapján 

Langó Julianna: A példabeszédek közvetítő szerepe 

Kiss Ildikó: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

2011.

Barta Mónika: Ünnepek-e az egyházi ünnepek? = Are the church celebrations celebrations?

2012.

Tot Der Feldi Ilona: Krisztus követése a korai szerzeteseknél

Szakál Zsolt: Lélekben való élet 

Benes Roland: János szenvedő Krisztusa 

Ficsor László: Istenrendelte családok tanúságtevő élete a mai „rabszolgatartó” társadalomban

2013.

Kurucz Éva: A szentségi házasság mint az életszentségre vezető út 

Dosztán Berta: Jósok és „fogyasztók” a Délvidéken 

Gulics Rózsa: A szenvedés értelme a lélek fejlődésének útján az örvendetes rózsafüzér titkai alapján 

Farkas Petra: Hieronymus tudósítása Lucretiusról, mint a polemizáló antik életrajzi hagyomány példája

Veres Mária: Az életszentségre vezető úton: Isten szeretete – ember válasza 

Hárs László: Kerekes Károly OCist. élete, munkássága 

Tóth Ferenc József: Szent Ferenc szeretetének egyik alapja a szegénységaz önkiüresítés, mint a szegénység más formája 

2014.

Petró Annamária: A laikus oltárszolgálat 

Búzáné Tóth Annamária: Világi domonkos közösségek az egyház életében 

Bodó Ildikó Eszter: A szívtelen szolga – a megbocsátás keresztény értelmezése 

Kaszper Pál: A Családi Életre Nevelés lehetőségei a formális oktatásban – egy fölvilágosító foglalkozás alapjai és menete 

Jampana Papamma: A család és a vallás szerepe az indiai ember életében 

Girizd Loránd: Család és nemiség védelme, – védhetősége

2015.

Nemes Kálmán: Az embert megszentelő kegyelem 

Tomasevné Molnár Katalin: A háromszáz, illetve kétszáz éves centenáriumát ünneplő Hercegszántói Római Katolikus Plébánia és Templom, valamint a Vodica-Máriakert kegyhely története 

Sándor Viktória Katalin: Ifjúsági evangelizáció helyzete és távlatai a Dél-Alföld régiójában

Nyőgér István: Új irányzatok az egyházi zenében?az Egyház életében népszerű kortárs magyar keresztény zenei gyűjtemények és kritikájuk 

Losonc Csongor: A mindennapi lelkigyakorlatok Nemes Ödön SJ tolmácsolásában 

Kurai Attila: Dr. Batthyány-Strattmann Lászlóorvosok, és családok példaképe 

Sáfrány Margit: A Tízparancsolat oktatásának hit/valláspedagógiai megközelítései a 10-14 éves hallássérültek számára 

Hárs László: Bibliai történetek a biblioterápia tükrében 

Beretka Mária: A boldogság törvénye – Mt-Lk párhuzama

2016.

Varga Attila: A XX. század végi egyházi mozgalmak hatása a XXI. század eleji Egyház életére 

Brassó Imre Albert: A Kiskunhalasi Alsóvárosi Főplébánia Harkakötönyi filiájának története és hitélete egy kistelepülés vallási életének megnyilvánulásai és ennek segítése lelkipásztori kisegítői szolgálatban 

Vernes Rita Anikó: A Kövi Szűz Mária plébániatemplom története és mindennapjai 

Tóth Ferenc József: Szent Ferenc találkozásai kívülről és belülről, Szent Ferenc találkozásai Istennel és emberrel 

Mihály Anna: Jézus hét szava a kereszten 

Ambrus Gyula: Kalazanci Szent József, Don Bosco és Böjte Csaba pedagógiája a modern neveléstudomány tükrében 

Rácz Ibolya: Szent-Ignáci lelkigyakorlatok, mint a lélek útja a mai korban 

Pataki Attila Tivadar: Kateketikai program: a munka értékrendjére való nevelés a szakiskolás és szakközépiskolások részére 

Kovács András: Pasztoráció a magyarországi börtönökben vallási és hitélet a Szegedi Fegyház és Börtönben 

Kálmán Katalin: A Szeged-alsóvárosi Havas Boldogasszony templom és a ferencesek története 

Fohsz Andrea: Temetések régen és most, szeletek a könyvekből, szeletek az élményekből

2017.

Kovács Rita, Kosztolányiné: Az ősegyház élete az Apostolok Cselekedeteiben 

Brandhuber Lilla: Cigány család az egyház családjában

2018.

Soczó Géza: A hunyai Szent László egyházközség története

2019.

Kósa Lászlóné: A keresztény roma szakkollégiumok spirituális nevelésének összehasonlítása, és a szegedi program bemutatása 

Szarka Erika: Hallássérültek pasztorációs története a Katolikus Egyházban 

Bagóczki Zsolt: Egy ház, vagy Egyháza Békéssámsoni Sarlós Boldogasszony templom építésének története 

Marton Gábor: A gyónás szentségének fejlődése, mai formájának kialakulása, gyónásra nevelés a hitoktatásban 

Kosztolányi Zoltán: Az örömhír továbbadása Szent Pál leveleiben 

Gulyás Georgina: Cigány vallási kultúra és művészet 

Gál Mária Matild: A cserkészet és a pedagógia kapcsolata 

Zsíros Szanna: A keresztény teológia és a természettudományok koherenciájának vizsgálata 

Szabó Rita: Eucharisztia, hitünk szent titka 

Brandhuber Lilla: A katolikus általános iskola és a család kapcsolata 

Ondrejcsák Eszter: „Béke legyen köztünk” Anton Straka csehszlovák-magyar kulturális tevékenysége 

Kökény Beáta: „Van hitem a magas falak előtt” a hit szerepe a felépülésben és az Anonim Alkoholisták Közösségének működése 

Nyeste Zsuzsanna: Boldogságmondások Máté és Lukács evangéliumában

2020.

Nnadi, Onyedikachi Benjamin: Betegek kenete

Őze Edit, Zomboriné: Felicián atya ma is keresi a lelkeket 

Valkai János: Hitélet és hitre nevelés Hercegszántón 

Nnadi, Onyedikachi Benjamin: A család 

Korsós Tamara Dalma: Szent II. János Pál pápa és a Mária-tisztelet

2021.

Tarjányi Ferenc: A keresztény házasság kihívásai a 21. században 

Jenei Julianna, Kubináné: A Familiaris Consortio hatása a mai magyar jegyesoktatásra 

Berg Máté: Munkás pasztoráció – Töprengő szoba program 

Koszó Réka: Óvodáskorú gyermekek hitre nevelésének lehetőségei 

Tóth Angelika, Németné: A romák evangelizációja a katolikus közösségi életben – gyomaendrődi tapasztalatok

Kubina Ákos: Bíró László püspök buzdítása a családokhoz és a házaspárokhoz 

Gömöri Éva: A kiskundorozsmai cigányság múltja, jelene és jövőképe

2022.

Szecskó Stefánia Fanni: A fiatalok szerepe a megújulási/lelkiségi mozgalmakban 

Fábián Dorottya: A fokolár lelkiség részvétele az új evangelizációban 

Babinszky Mónika: Keresztény szemléletű mediáció 

Szabó Katalin Dóra: A Kalocsai Karitász és a Máltai Szeretetszolgálat szervezetének egyházi karitatív tevékenysége Kalocsa városában 

Losonc Csongor: Népi vallásosság, avagy a mindennapok lelkigyakorlata Nemes Ödön SJ tolmácsolásában